Formy zajištění
 

Formy zajištění

 • Smluvní ručení 
 • Zástava nemovitých věcí ve prospěch věřitele vč. zákazu zcizení a zatížení zástavy. Pokud je/stane se součástí pozemku stavba, je předmětem zástavního práva a dalších práv i tato stavba.
 • Vinkulace pojistného plnění z pojištění výše uvedené nemovité věci ve prospěch věřitele vč. potvrzení pojišťovny o prokázání vzniku zástavního práva k pojištěné zástavě.
 • Vinkulace pojistného plnění z Vaší úvěrové nebo životní pojistky, pořp. životní pojistky ručitele.
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce z vkladového účtu vedeného u věřitele.
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce z účtu vedeného u věřitele.
 • Zajišťovací převod práva vlastnického na financovanou movitou věc.
 • Dohoda o uznání dluhu vyplývajícího z této smlouvy učiněné formou notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti podepsané Vámi a přípradně ručiteli.
 • Zástavní smlouva k budoucím pohledávkám.  
 • Srážky ze mzdy (pouze u zaměstnanců věřitele). 

 

Blankosměnka

 • Blankosměnka (tedy tzv. směnka neúplná) je směnka, která v okamžiku svého vystavení záměrně postrádá některé náležitosti jako je např. výše dluhu, přičemž tyto náležitosti je banka oprávněna doplnit v rámci vymáhání pohledávky v souladu s dohodou stran a skutečným stavem.
 • Podle zákona č. 257/2016 o spotřebitelském úvěru lze k zajištění spotřebitelského úvěru použít směnku pouze v případě, že úvěr nelze dostatečně zajistit zástavním právem, jedná se o směnku s doložkou „nikoliv na řad“, a to na přechodnou dobu, do doby zřízení zástavního práva k nemovité věci, má-li být nemovitá věc či právo k ní předmětem zajištění úvěru. Banka je povinna vrátit klientovi směnku neprodleně po zřízení zástavního práva k nemovité věci.

 

Vysvětlení

 • Smluvní ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.
 • Zástavní právo na nemovitou věc umožňuje věřiteli uspokojit své pohledávky z předmětu zástavy, pokud Vy nebo ručitel nesplníte svoji platební nebo jinou povinnost. Zástavní věřitel má právo na uspokojení své pohledávky ze zpeněžení zástavy. Zástavní právo vzniká pravomocným rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu do katastru nemovitostí. Souběžně se zástavním právem k nemovitým věcem se zřizuje také věcné právo zákazu zcizení a zatížení zástavy. Tzn. že bez souhlasu věřitele nelze zastavenou nemovitou věc převést na jiného majitele, nebo k ní zřídit další zástavní právo. Dále nelze bez souhlasu věřitele zástavním právem zapsaným ve výhodnějším pořadí zajistit nový dluh (§1384 obč. zákoníku) = výměna zástavních práv, ani bez souhlasu věřitele nelze provést zápis nového zástavního práva namísto starého (§ 1388 obč. zákoníku) = naplnit uvolněné zástavní právo novým dluhem.
 • Vinkulace pojistného plnění z pojištění ve prospěch věřitele znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno věřiteli. Tím není dotčena možnost výplaty vinkulovaného pojistného plnění do rukou pojištěného v případě, že věřitel vydá pojišťovně písemný souhlas s touto výplatou.
 • Vinkulace pojistného plnění z životního pojištění/pojištění úvěru ve prospěch věřitele znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno věřiteli a použito k částečnému nebo úplnému splacení Vašeho úvěru.
 • Zajišťovacím převodem práva vlastnického se vlastnické právo k movité věci převádí do doby úplného splacení závazku na věřitele. V případě prodlení se splacením závazku je věřitel oprávněn movitou věc zpeněžit a uspokojit se z výtěžku zpeněžení. 
 • Notářským zápisem uznáváte svůj dluh vůči věřiteli; součástí notářského zápisu je také svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu, ve kterém  svolíte, že v případě prodlení s plněním závazku vůči věřiteli je notářský zápis vykonatelný tzn., že věřiteli je umožněno vedení exekuce proti Vám na základě žádosti věřitele již bez další žaloby. 
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce z vkladového účtu zajišťuje pohledávku zástavního věřitele na splacení jistiny úvěru, pohledávku na zaplacení úroků včetně úroků z prodlení, pohledávku na zaplacení cen za úkony a smluvních pokut sjednaných ve smlouvě o úvěru, jakož i pohledávku na náhradu škody vzniklé z porušení úvěrové smlouvy. Zástavní právo zajišťuje i případnou pohledávku z bezdůvodného obohacení pro případ, že by smlouva o úvěru byla shledána neplatnou. Zástavce a osoby zmocněné v podpisových vzorech jsou oprávněny s peněžními prostředky na uvedeném vkladovém účtu nakládat, pokud nenastanou skutečnosti, na základě kterých je zástavní věřitel oprávněn tento vkladový účet zablokovat. Souběžně se zástavním právem k pohledávkám se zřizuje také věcné právo zákazu zcizení a zatížení zástavy. Tzn., že bez souhlasu věřitele nelze zastavenou pohledávku převést na jiného majitele, nebo k ní zřídit další zástavní právo. 
 • Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce z účtu zajišťuje pohledávku zástavního věřitele na splacení jistiny úvěru, pohledávku na zaplacení úroků včetně úroků z prodlení, pohledávku na zaplacení cen za úkony a smluvních pokut sjednaných ve smlouvě o úvěru, jakož i pohledávku na náhradu škody vzniklé z porušení úvěrové smlouvy. Zástavní právo zajišťuje i případnou pohledávku z bezdůvodného obohacení pro případ, že by smlouva o úvěru byla shledána neplatnou. Zástavce a osoby zmocněné v podpisových vzorech jsou oprávněny s peněžními prostředky na uvedeném účtu nakládat, pokud nenastanou skutečnosti, na základě kterých je zástavní věřitel oprávněn tento účet zablokovat. Souběžně se zástavním právem k pohledávkám se zřizuje také věcné právo zákazu zcizení a zatížení zástavy. Tzn., že bez souhlasu věřitele nelze zastavenou pohledávku převést na jiného majitele, nebo k ní zřídit další zástavní právo. 
 • Zástavní smlouva k budoucím pohledávkám. Vaši dlužníci jsou povinni své závazky hradit přímo věřiteli k úhradě touto smlouvou zajištěné pohledávky. Souběžně se zástavním právem k pohledávkám se zřizuje také věcné právo zákazu zcizení a zatížení zástavy. Tzn., že bez souhlasu věřitele nelze zastavenou pohledávku převést na jiného majitele, nebo k ní zřídit další zástavní právo. 
 • Srážky ze mzdy. Věřitel, který je v době uzavírání smlouvy zaměstnavatelem klienta, se může s klientem dohodnout na zajištění pohledávky vyplývající z úvěrové smlouvy s příslušenstvím srážkami ze mzdy dle ustanovení § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Věřitel je oprávněn v případě prodlení s plněním závazku klienta provádět srážky v maximální možné výši stanovené zákonem.

 

Podmínky zajištění spotřebitelského úvěru

 • Zajištění se sjednává na celou dobu trvání úvěru
 • Výše zástavního práva se sjednává ve výši úvěru (lze však sjednat také na vyšší částku k zajištění budoucích pohledávek v případě navýšení jistiny) 
 • Výše pojistné částky u pojištění osob zpravidla odpovídá výši úvěru, lze však sjednat i nižší částku
 • Výše pojistné částky u nemovitých věcí zpravidla musí odpovídat nákladové ceně určené v Odhadu obvyklé ceny nemovitých věcí nebo musí být ve výši umožňující uvedení nemovitých věcí do původního stavu (tj. ve výši odpovídající částce, kterou by bylo nezbytné vynaložit na uvedení nemovitých věcí do původního stavu v případě jejich kompletního zničení či poškození), neurčí-li Sparkasse výši pojistného plnění odlišně (včetně vyšší hodnoty)

 
 

Kontaktujte nás


Zavolejte nám

Napište nám

Zavolejte mi zpět

Pobočky

Kontaktujte nás

Zavolejte nám
Napište nám
Zavolejte mi zpět
Pobočky
 

Jméno*
E-mail*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano      Ne
 
Zpráva*
* Povinný údaj
Jméno*
Mobilní telefon*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano
 Ne
 
Vyberte čas*
 
* Povinný údaj
Jindřichův Hradec Brno Dačice Moravské Budějovice Pelhřimov Třebíč Třeboň

Informační centrum

Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Důležité dokumenty
 Přehled všech dokumentů najdete zde.
Nejčastější otázky a odpovědi
 Všechny otázky a odpovědi najdete zde.
Poradíme vám na lince
+420 384 344 110   
 
© 2021 WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG