Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
 

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr je možné zcela nebo zčásti kdykoliv splatit. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Banka má zároveň s výjimkou níže uvedených případ právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které ji vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.


Zdarma je možné spotřebitelský úvěr na bydlení i spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení splatit, pokud:

  • je u úvěru sjednána variabilní (proměnlivá) úroková sazba
  • ke splacení úvěru dojde v rámci plnění z pojištění (pojistného plnění) určeného k zajištění spotřebitelského úvěru
  • u spotřebitelského úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání (=kontokorent) a u QUICK půjčky, přestože se u těchto produktů sjednává pevná (fixní) zápůjční úroková sazba


Spotřebitelský úvěr na bydlení, u kterého je sjednána pevná (fixní) zápůjční úroková sazba, je možné zdarma splatit:

  • do 3 měsíců poté, co banka oznámila klientovi novou výši pevné (fixní) zápůjční úrokové sazby
  • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ze smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení, nebo jeho manžela nebo partnera pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet spotřebitelský úvěr na bydlení
  • do 25% celkové výše spotřebitelského úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy


Náhrada nákladů za předčasné splacení:

Banka může dle zákona č. 257/2016 vyžadovat pouze náhradu účelně vynaložených nákladů a to:

  • max. 1% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok
  • max. 0,5% z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, nepřesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok
  • Ustanovení předchozích vět se nevztahují na náklady, které je věřitel oprávněn požadovat v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení; s výjimkou předčasného splacení spotřebitelského úvěru na bydlení v souvislosti s prodejem nemovité věci, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovité věci bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento spotřebitelský úvěr zajištěn, kdy klient je oprávněn úvěr na bydlení zcela předčasně splatit za podmínky, že doba trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení je delší než 24 měsíců, přičemž Sparkasse vzniká právo požadovat uvedenou náhradu účelně vynaložených nákladů, která ale nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50.000,00 Kč.

Výše náhrady nákladů nesmí dále přesáhnout částku úroku, kterou by klient zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná (fixní) zápůjční úroková sazba.

V případě Vašeho zájmu na částečném či úplném předčasném splacení úvěru je banka připravena Vám částku náhrady účelně vynaložených nákladů vyčíslit.

Spotřebitelským úvěrem na bydlení je Hypotéka, Americká hypotéka a ostatní spotřebitelské úvěry (účelové i neúčelové, nejedná-li se o kontokorent nebo QUICK půjčku), pokud je u nich jako zajištění sjednáno zástavní právo k nemovité věci.

Postup pro předčasné splacení:

1) Podejte písemnou žádost o předčasné splacení úvěru a předejte ji svému poradci nebo ji zašlete na adresu banky. Můžete využít formulář Žádost o provedení mimořádné splátky úvěru. Nebude-li Vámi využit daný formulář, měla by žádost obsahovat následující informace: jméno klienta – dlužníka, č. úvěru, č. účtu, ze kterého má být provedeno splacení úvěru, jméno majitele běžného účtu, pokud je odlišné od dlužníka, prohlášení o zájmu na splacení celého úvěru, datum provedení splátky, důvod předčasného splacení úvěru, podpis dlužníka a podpis disponenta k účtu, nemá-li dlužník udělenou dispozici k účtu, ze kterého má být úvěr splacen.
2) Pokud požadujete i vyčíslení úvěru ke konkrétnímu datu, banka vám toto vyčíslení bez zbytečného odkladu připraví a to včetně výše případné náhrady za předčasné splacení, přičemž podmínkou pro uvolnění zástavy nemovitosti vč. zákazu zcizení a zatížení (pokud byl sjednán) je standardně úhrada dluhu či složení prostředků sloužících k předčasnému splacení úvěru na jistotní účet či do úschovy. Banka zároveň umožní zápis zástavního práva a dalších souvisejících práv pro novou úvěrující banku (pokud se jedná o refinancování úvěru).
3) Po úplném zaplacení dluhu banka či po složení prostředků sloužících k předčasnému splacení úvěru vydá potvrzení o zániku zástavního práva a zákazu zcizení a zatížení (pokud byl sjednán). Toto potvrzení bude vydáno v termínu uvedeném na vyčíslení úvěru, a není-li vyčíslení požadováno, poté bez zbytečného odkladu po úhradě dluhu.

 

 

 

 

Kontaktujte nás


Zavolejte nám

Napište nám

Zavolejte mi zpět

Pobočky

Kontaktujte nás

Zavolejte nám
Napište nám
Zavolejte mi zpět
Pobočky
 

Jméno*
E-mail*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano      Ne
 
Zpráva*
* Povinný údaj
Jméno*
Mobilní telefon*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano
 Ne
 
Vyberte čas*
 
* Povinný údaj
Jindřichův Hradec Brno Dačice Moravské Budějovice Pelhřimov Třebíč Třeboň

Informační centrum

Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Důležité dokumenty
 Přehled všech dokumentů najdete zde.
Nejčastější otázky a odpovědi
 Všechny otázky a odpovědi najdete zde.
Poradíme vám na lince
+420 384 344 110   
 
© 2021 WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG