Typy úrokových sazeb a možnosti splácení
 

Proměnlivá úroková sazba vázaná na referenční sazbu PRIBOR 3 nebo 6 měsíců + přirážka v % p.a.

S věřitelem sjednáváte, že výpůjční úroková sazba úvěru bude pohyblivá a bude odpovídat součtu referenční sazby PRIBOR 3 měsíce nebo 6 měsíců a sjednané přirážky v % p.a. Výše úroku se bude měnit při změně PRIBOR, zavazujete se platit úrok v nové výši, vypočtené výše uvedeným způsobem, a to od prvního dne kalendářního čtvrtletí nebo pololetí následujícího po kalendářním čtvrtletí nebo pololetí, v němž byla změna PRIBOR oznámena. Informace o výši referenční sazby je k dispozici ve všech provozovnách věřitele. 

Výhody: Výše úrokové sazby může při snížení referenční sazby klesnout a tím zaplatíte méně na úrocích, úvěr můžete kdykoliv a bez sankce zcela nebo částečně splatit, proměnlivé sazby bývají zpravidla nižší než fixní úrokové sazby, kdykoliv lze sjednat fixní úrokovou sazbu.

Nevýhody: Výše úrokové sazby se může zvednout v důsledku navýšení referenční sazby a tím zaplatíte více na úrocích. 

 

Fixní úroková sazba v % p.a. 

  • Doba platnosti fixní úrokové sazby bude stanovena v úvěrové smlouvě v rozmezí od 1 roku do 5 let.  
  • Pro období po uplynutí platnosti fixní úrokové sazby a pro další období Sparkasse jednostranně určí a sdělí klientovi novou výši úrokové sazby a novou výši splátek či nový počet a četnost splátek a to podle obvyklé úrovně úrokových sazeb pro daný typ úvěru ve Sparkasse a vyhodnocení osobní a finanční situace klienta. S novou hodnotou úrokové sazby seznámí Sparkasse klienta nejpozději 3 měsíce před uplynutím platnosti stávající úrokové sazby. Neoznámí-li klient Sparkasse písemně svůj nesouhlas s touto změnou, má se za to, že klient se změnou souhlasí. 
  • Pokud klient nebude změnu dle předchozího bodu akceptovat, je klient povinen nejpozději k  datu ukončení platnosti úrokové sazby zaplatit celý zůstatek jistiny úvěru a příslušenství.
  • Nesplní-li dlužník povinnost dle předchozího bodu, neoznámí-li písemně svůj nesouhlas se změnou dle bodu 4. tohoto článku a jeví-li se Sparkasse pravděpodobné, že dojde k dohodě mezi klientem a Sparkasse ohledně nové úrokové sazby, je Sparkasse oprávněna, nikoliv však povinna, odložit termín zesplatnění zůstatku jistiny úvěru a příslušenství až o 1 měsíc s tím, že do uzavření dohody či do data zesplatnění se zůstatek jistiny úvěru úročí podle nové úrokové sazby.

Výhody: Stálá výše úrokové sazby po celou dobu období fixace a stálá výše splátky úvěru, sazba zůstane ve stejné výši i v případě, že úrokové sazby na trhu se zvyšují.

Nevýhody: zpočátku pomalejší umořování jistiny, sazba zůstane ve stejné výši i v případě, že úrokové sazby na trhu se snižují, fixní úrokové sazby bývají zpravidla vyšší než proměnlivé úrokové sazby, úvěr není možné zcela nebo částečně splatit kdykoliv, možnosti předčasného splacení či mimořádné splátky upravuje § 117 zákona o spotřebitelském úvěru (viz kapitola předčasné splacení).

 

Vysvětlení: 

  • Úroková sazba = cena půjčených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok.
  • p.a. (per annum) = ročně, používá se při vyjádření úrokové sazby, která je obvykle vypočítávána v procentech pro období jednoho roku.
  • referenční úroková sazba je úroková sazba (např. PRIBOR, EURIBOR), která se používá jako základ pro výpočet úroku, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou si můžete vy i věřitel ověřit, avšak nemůže ji jakkoliv přímo ovlivnit. Informace o výši referenční sazby pro spotřebitelské úvěry je k dispozici ve všech provozovnách věřitele. 
  • PRIBOR (Prague InterBank Offered Rate) - je pražská mezibankovní nabídková sazba. Jedná se o úrokovou sazbu, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na českém mezibankovním trhu. Informace o výši sazby PRIBOR je k dispozici na www.cnb.cz.
  • Minimální úroková sazba (FLOOR) – sjednává se zpravidla v aktuální výši sjednané proměnlivé úrokové sazby a to zejména pro případ, že by výrazně klesla referenční úroková sazba (PRIBOR, EURIBOR) nebo byla její výše záporná. 
  • Vzhledem k tomu, že v průběhu úvěrového vztahu může dojít ke změně úrokové sazby, která v případě nutnosti splácení vyššího úroku může mít vliv na výši poslední splátky úvěru nebo na skutečnost, že by sjednanými splátkami klient nesplácel jistinu úvěru vůbec nebo jen v minimální míře, je Sparkasse oprávněna jednostranně přiměřeně upravit podmínky splácení (splatnost úvěru a výši splátek) tak, aby byl úvěr (jistina + úroky) nadále rovnoměrně a postupně splácen. Tuto změnu se Sparkasse zavazuje klientovi oznámit nejpozději 3 měsíce před jejím provedením.

 

Možnosti splácení: 

Spotřebitelský úvěr je zpravidla splácen měsíčními anuitními splátkami jejichž počet a výše je stanovena splátkovým kalendářem ve Smlouvě o úvěru a závisí vždy na výši a době trvání spotřebitelského úvěru.

Kontaktujte nás


Zavolejte nám

Napište nám

Zavolejte mi zpět

Pobočky

Kontaktujte nás

Zavolejte nám
Napište nám
Zavolejte mi zpět
Pobočky
 

Jméno*
E-mail*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano      Ne
 
Zpráva*
* Povinný údaj
Jméno*
Mobilní telefon*
 
Téma
Jste klientem naší banky?
 Ano
 Ne
 
Vyberte čas*
 
* Povinný údaj
Jindřichův Hradec Brno Dačice Moravské Budějovice Pelhřimov Třebíč Třeboň

Informační centrum

Pokud máte dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Důležité dokumenty
 Přehled všech dokumentů najdete zde.
Nejčastější otázky a odpovědi
 Všechny otázky a odpovědi najdete zde.
Poradíme vám na lince
+420 384 344 110   
 
© 2021 WALDVIERTLER SPARKASSE BANK AG